Home > 회사소개 > 회사연혁
::::::::::::::: 사람과 환경을 소중히 생각하는 프라임씰주식회사!! :::::::::::::::
 
 
 
 
   
 
2009. 11.    INNO-BIZ 확인
2009. 11.    VENTURE 확인
   
 
2008. 07.    ISO14001 인증 획득
2008. 08.    연구개발전담부서 인정
2008. 12.    클린사업장 인정
   
 
2003. 01.    ISO9001인증 획득
   
 
2002. 03.    경기도 파주시 탄현국가산업단지로 이전
2002. 07.    씨씨아이(주) 우수협력업체 선정
   
 
2000. 07.    삼성종합화학(주) 우수협력업체 선정
   
 
1997. 07.    인천광역시 남동국가산업단지로 이전
1997. 08.    NIPPON VALQUA CO., LTD. 와 기술제휴
1997. 10.    NIPPON VALQUA CO., LTD. 와 합작회사
"프라임씰주식회사" 설립
   
 
1995. 01.    효성기계공업(주) 우수협력업체 선정
   
 
1994. 01.    NIPPON LEAKLESS COPR. 와 기술제휴
   
 
1991. 09.    동양지피주식회사로 법인전환
   
 
1990. 02.    범양냉방공업(주) 품질우수업체 선정
1990. 12.    한국가스공사 국산화업체등록 (SPIRAL WOUND GASKET)
   
 
1989. 12.    한국가스공사 국산화업체등록 (AL METAL GASKET)
   
 
1985. 06.    대표 이취임
   
 
1977. 08.    동양금속공업 설립 (서울소재)